İkra Tarihçe

طواستنةوةى باران

طواستنةوةى باران لةسالَي 2005 لة عيََراق دامةزراوة.

 

    باران ثيََطةيةكي شكؤمةندانةى بةدةستهيََناوة لة هؤبةي بازرطانى و دابةشكردني نةوت و طاز لة هةريََم دا لةطةلأ يارمةتى ثةيوةندييةكان لةطةلأ ثالآوطةكان و كؤمثانياكاني ناو هؤبةكة.

 

باران ثيََكديََت لة ستافيََكي ثةروةردةكراو و بةئةزمووني هؤبةي طواستنةوةو تواناي ثيََشكةشكردنى طواستنةوةى طشتي بةدريََذايي رِِيََطاي طواستنةوةى سوتةمةنييةكة هةية.

 

لة رِِيََطاي طواستنةوةكة دا، ئيََمة هةروةها هةلََدةستين بة ثيََشكةشكردني خزمةتطوزارييةكانى رِِيََطاي ئاوي و رِِاويََذكردني طومرطة طشتييةكان لةطةلأ هاوكاري بةندةر. 

Paylaş